Đề tài: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế giới.

Từ khóa: hình thái kinh tế, lý luận khoa học, chủ nghĩa mác lênin, Chủ nghĩa duy tâm, triết học mác lênin, nghiên cứu khoa học

pdf 52 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận