Đề tài: Lý luận tiền luơng của C.MÁC trong chũ nghĩa tư bản

Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là, công nhân chỉ nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích sự bóc lột.

Từ khóa: vật chất và ý thức, trường phái triết học, vấn đề cơ bản triết học, chủ nghĩa mác lênin, Chủ nghĩa duy tâm, triết học mác lênin

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận