Đề tài: Phân tích Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Hiểu được hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Luận cương chính trị tháng 10-1930
Thấy được điểm tiến bộ và điểm hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Lắm được nguyên nhân vì sao có sự khác nhau giữa Luận cương chính trị cuả đồng chí Trần Phú và Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc

Từ khóa: kinh tế xã hội, đường lối cách mạng, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mac lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận