Đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người”.

Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự nghiệp phát triển con người Việt Nam càng dễ đi đến phủ nhận vai trò và khả năng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ khóa: hình thái kinh tế, lý luận khoa học, chủ nghĩa mác lênin, Chủ nghĩa duy tâm, triết học mác lênin, nghiên cứu khoa học

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận