Đề tài: " TRIẾT HỌC VỚI TƯ CÁCH LỊCH SỬ TRIẾT HỌC (HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ CUỐN SÁCH CỦA V.V.XÔCÔLỐP “NHẬP MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC”) "

2 A.A.Giutrơcốp: Trong nguồn tài liệu dành cho các vấn đề về khoa học lịch sử triết học, cách đây không lâu, một trong những đề tài có tính quyết định là vấn đề về mối quan hệ giữa hai cách tiếp cận trong quá trình nghiên cứu lịch sử triết học: cách tiếp cận theo lối mô tả - kinh nghiệm và cách tiếp cận theo hệ vấn đề - phạm trù. Hiện nay, các cuộc hội thảo về vấn đề này đã lắng xuống. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiệu quả mà các cuộc hội thảo ấy đem lại không cao, chứ hoàn toàn không phải là do đối tượng nghiên cứu không được xác định rõ ràng. Chưa ai dám bốc đồng mà nói rằng, trong bất kỳ nghiên cứu nào

Từ khóa: báo cáo khoa học, nghiên cứu khoa học, tiểu luận triết học, tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa Mác Lênin

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận