NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nƣớc là: a) Do có sự phân công lao động trong xã hội b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm. d) Do ý chí của con người trong xã hội. 2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nƣớc? a) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa b) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy c) Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa d) Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ

Từ khóa: Giáo dục pháp luật, ngân hàng đề thi, đề thi trắc nghiệm, trắc nghiệm luật, chủ nghĩa mác lenin

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:1447 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận