Ôn tập lịch sử Đảng

Câu1:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn? Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc . Cùng với những mâu thuẫn vốn có giữa giai cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện những mâu thuẫn mới, trong đó có những mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc .
-Giai cấp công nhân đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, được trang bị lý luận Mác-Lênin, ý thức tổ chức , chính trị và giác ngộ cách mạng không ngừng được nâng cao, chứng tỏ là một lực lượng chính trị độc lập có khả năng tập hợp, đoàn kết những người bị áp bức, lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới.

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu lịch sử đảng, giáo trình kinh tế chính trị, triết học, ôn tập lịch sử, chủ nghĩa mac lenin

doc 83 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:02/08/2012 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận