Tiểu luận "Lý luận chung về du lịch học hiện đại"

Tài liệu tham khảo về lý luận chung về du lịch học hiện đại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực DL. Xây dựng các tiêu chuẩn nghề trong từng lĩnh vực ngành nghề. Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng DL đảm bảo sự cân đối giữa các cấp bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bổ hợp lý giữa các vùng, miền.

Từ khóa: du lịch học hiện đại, du lịch việt nam, thực trạng du lịch, đầu tư sinh thái, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch

ppt 22 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:02/08/2012 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận