Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm sâu sắc và
toàn diện về cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân lên cách mạng XHCN, là kết quả của một quá trình nhận thức và vận
dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mac – Lênin trong điều kiện của cách
mạng Việt Nam, là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của thời
đại nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp và xã hội loài người.

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đề tài, con người mới, xã hội chủ nghĩa, đường lối cách mạng, chủ nghĩa Mac lenin

doc 35 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:242 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận